Privacy Policy

TC&TS Olifantie TC&TS Olifantie, gevestigd aan De Olvendijk 59, 1851 VP Heiloo (NL), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.olifantie.com
De Olvendijk 59, 1851 VP Heiloo (NL), +31 (0)6 22288205.
Anna Roslon is de Functionaris Gegevensbescherming van TC&TS Olifantie. Hij/zij is te bereiken via anna@olifantie.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
TC&TS Olifantie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, adres, telefoon, e-mail, overige persoonsgegevens die de klant actief verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
TC&TS Olifantie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: gezondheid, strafrechtelijk verleden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TC&TS Olifantie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: telefonisch of e-mail contact; afleveren van goederen en diensten; om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de Belastingwet.
De grondslagen hiervoor zijn: toestemming klant, uitvoering overeenkomst, wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming
TC&TS Olifantie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TC&TS Olifantie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: tot een verwijderingsverzoek van de klant.

Delen van persoonsgegevens met derden
TC&TS Olifantie verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TC&TS Olifantie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TC&TS Olifantie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@olifantie.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. TC&TS Olifantie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TC&TS Olifantie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bureau (zie contactgegevens) of via info@olifantie.com